Zaawansowane funkcje Google Analytics 4

Analityka – zaawansowany
poziom: zaawansowany
Analityka | 9 minut

Czego dowiesz się z poradnika:

 • jak definiować i wykluczać ruch wewnętrzny;
 • jak przesyłać wymiar niestandardowy;
 • jak tworzyć nowe listy odbiorców;
 • jak skutecznie mierzyć konwersję.

Ustawiamy filtry

Obecnie Google Analytics 4 oferuje filtry umożliwiające uwzględnianie lub wykluczanie tylko ruchu wewnętrznego i ruchu generowanego przez dewelopera.

Do wykluczenia filtrowania można przejść na dwa sposoby:

Przechodząc do Administracja -> Ustawienia danych -> Filtry danych:

Filtr w Google Analytics

W kolejnym kroku wybieramy czy chcemy wykluczyć ruch wewnętrzny czy generowany przez dewelopera:
Filtry danych GA4
Typ filtra GA4

Filtr ruchu dewelopera definiowany jest za pomocą parametru zdarzenia debug_mode=1 lub debug_event=1. Jeśli za pomocą filtra wykluczy się ruch generowany przez dewelopera, będzie go nadal widać w raporcie DebugView. Dzięki temu deweloperzy mogą w każdej chwili sprawdzić działanie narzędzi Analytics.

Filtr ruchu wewnętrznego wykorzystuje do wykluczenia adres IP. 

Do ustawień filtrowania można też dotrzeć wchodząc do zakładki Strumienie danych i klikając w wybrany strumień:

Strumienie danych GA4
Ustawienia tagowania GA4
Definiowanie ruchu wewnętrznego GA4

Z widoków raportowania powinno się wykluczać pracowników firmy, deweloperów pracujących nad stroną oraz partnerów takich jak agencje marketingowe. Ruch tych użytkowników zaburza dane, szczególnie jeśli strona nie rejestruje dużego ruchu.

W Definiowaniu ruchu wewnętrznego mamy do wyboru filtrowanie na podstawie adresu IP (dopasowanie jest możliwe dla adresów IPv4 lub IPv6).
Wypełniamy nazwę reguły, która będzie informować kogo dokładnie wykluczamy, następnie wybieramy typ dopasowania. W porównaniu do Universal Analytics nie mamy możliwości wykorzystania wyrażeń nieregularnych przy konfiguracji. W polu wartość wpisujemy adres IP, który chcemy wykluczyć z raportów. Po zakończeniu edycji należy zapisać zmiany klikając na Utwórz, w prawej górnej części ekranu.

Reguła ruchu wewnętrznego

Przesyłamy wymiary niestandardowe

W usłudze GA 4 wymiary niestandardowe przesyłane są razem ze zdarzeniami.

Poprzez integrację Shoper umożliwia przesyłanie do raportów następujące zdarzenia razem z wymiarami:

 • add_payment_info – coupon, currency, items, payment_type oraz value
 • add_shipping_info – coupon, currency, items, shipping_tier oraz value
 • add_to_cart – currency, items oraz value
 • add_to_wishlist – currency, items oraz value
 • begin_checkout – coupon, currency, items oraz value
 • generate_lead – value, currency
 • purchase – affiliation, coupon, currency, items, transaction_id, shipping, tax oraz value (wymagany parametr)
 • refund – affiliation, coupon, currency, items, transaction_id, shipping, tax oraz value
 • remove_from_cart – currency, items oraz value
 • select_item – items, item_list_name oraz item_list_id
 • select_promotion – items, promotion_id, promotion_name, creative_name, creative_slot oraz location_id
 • view_cart – currency, items oraz value
 • view_item – currency, items oraz value
 • view_item_list – items, item_list_name oraz item_list_id
 • view_promotion – items, promotion_id, promotion_name, creative_name, creative_slot oraz location_id
 • page_view – page_location (adres URL strony) oraz page_referrer (adres URL poprzedniej strony)
 • user_engagement – engagement_time_msec
 • view_search_results – search_term i opcjonalnie q_ (gdzie zawiera dodatkowy gromadzony parametr zapytania, który określasz w ustawieniach zaawansowanych)

Jeśli chcemy przesyłać wymiar niestandardowy należy przejść do części Konfiguracja a następnie Definicje niestandardowe:

Definicje niestandardowe

W kolejnym kroku należy wypełnić wymagane informacje:

 • nazwę wymiaru, 
 • zakres: zdarzenie lub użytkownik,
  Zakres ograniczony do zdarzenia:  jeśli wymiar przypisany jest do zdarzenia, np. odsłonięcia numeru, kliknięcia, zakupu.
  Zakres ograniczony do użytkownika: wymiary niestandardowe ograniczone do użytkownika pomagają identyfikować statyczne lub wolno zmieniające się atrybuty użytkowników, przypisane do ciasteczka. Na przykład klient, typ subskrypcji itp.    
 • parametr zdarzenia – parametr, który chcemy przesyłać jako wymiar.
Wymiar niestandardowy GA4

Wymiary niestandardowe można wykorzystywać przy tworzeniu raportów w dziale Eksploracje.

​​Można maksymalnie utworzyć:

 • 50 wymiarów niestandardowych i 50 danych niestandardowych na usługę,
 • 25 wymiarów niestandardowych o niepowtarzalnych nazwach i zakresie ograniczonym do użytkownika.

Jeśli limit zostanie osiągnięty można zarchiwizować te, które nie są już używane.

Tworzymy nowe grupy odbiorców

By stworzyć nową listę odbiorców, którą można wykorzystać na przykład do remarketingu, należy wejść w Konfigurację, a następnie w Odbiorców:

Grupy odbiorców GA4

W nowo otwartym oknie mamy możliwość stworzenia list na podstawie sugerowanych ustawień, ale największe możliwości daje nam opcja tworzenia własnych grup:

Odbiorcy niestandardowi

W panelu edycji możemy wybrać warunek, na którego podstawie użytkownicy mają zostać dodani do listy:

Odbiorcy GA4

Możemy wybierać spośród wszystkich wymiarów i danych dostępnych w usłudze. Możliwe jest tworzenie sekwencji – ciągu warunków, któremu możemy nadać ograniczenie czasowe, np. użytkownik, który trafił na stronę z kampanii Google Ads i dokonał zakupu w ciągu 3 dni.

W prawej części ekranu określamy, jak długo użytkownicy mają należeć do listy (domyślnie 30 dni).

Dodatkowo możemy przesłać zdarzenie, gdy użytkownik spełni wymagania i trafi na listę. Dzięki temu mamy możliwość śledzić realizację zbioru wybranych przez nas warunków jako konwersje. 

Stworzone grupy odbiorców możemy wykorzystywać do analizy jako segmenty.

Mierzymy konwersję

Jako konwersje można mierzyć każde przesłane zdarzenie. Dzięki pomiarowi zaawansowanemu przesyłane są zdarzenia związane z przewinięciem strony, kliknięcia wychodzące, wyszukiwania w witrynie.  Wbudowana integracja ze sklepem pozwala również na mierzenie zdarzeń dla e-commerce. 

Wszystkie te zdarzenia można zobaczyć wchodząc w Konfiguracje:

GA$ ustawienia

Transakcje są automatycznie mierzone jako konwersje. Po prawej stronie można zaznaczyć inne zdarzenia, które chcemy mierzyć jako konwersje.

Za każdym razem gdy wystąpi zdarzenie zostanie ono zarejestrowane jako zrealizowany cel.

Jako zdarzenie przesyłane są odsłony – page_view. Jeśli chcemy oznaczyć jako realizację celu wyświetlanie konkretnej podstrony musimy stworzyć nowe zdarzenie – mamy taką możliwość bez wychodzenia z GA lub przy pomocy GTM.

By stworzyć nowe zdarzenie przesyłane na stronie podziękowania po zakupie należy kliknąć Utwórz zdarzenie, a następnie Utwórz:

zdarzenie GA4

W panelu wpisujemy nazwę zdarzenia w formacie xxx_xxx (bez spacji i wielkich liter). Dla strony podziękowania może to być thankyou_page. Następnie wybieramy, jakie warunki muszą zostać spełnione. Jako pierwszy warunek – zdarzenie musi być odsłoną. Zdarzenia page_view przesyłają parametry page_location (adres URL strony) oraz page_referrer (adres URL poprzedniej strony). W kolejnym kroku musimy się upewnić, że jako zdarzenie mierzone będą wyłącznie strony o URL strony podziękowania, np. /basket/done. By zapisać nowe zdarzenie wybieramy Utwórz:

Zdarzenia GA4

Nowe zdarzenie po około 12 – 24 h znajdzie się na liście wszystkich zdarzeń, gdzie możemy oznaczyć je jako konwersje. Jeśli nie chcemy czekać możemy wejść w zakładkę Konwersje i Nowe zdarzenie konwersji. W polu należy wpisać nazwę naszego zdarzenia, które chcemy śledzić:

Zdarzenia konwersji

Konwersja pojawi się w raporcie po pierwszym wystąpieniu. 

Do przesyłania zdarzeń i wymiarów innych niż oferowane przez integrację należy wykorzystać GTM.